Algemene-Voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl (afgekort als M-V-D) is een onderdeel van Middelkamp-Vis VOF, dat zich middels een webshop richt op de directe verkoop en bezorging van vis, visproducten en aanverwante artikelen aan consumenten. We bezorgen met onze eigen koelauto’s in een straal van ongeveer 50 km rondom Enschede. 
 
 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Verkoper: Middelkamp Vis VOF, gevestigd aan de Tinsteden 15 te Enschede, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede onder nummer 54658195.
Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan M-V-D opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
Website: de door Middelkamp Vis VOF gehouden website met als URL http://www.Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl.

1.3 Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is bevestigd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod aan uitsluitend personen van 18 jaar en ouder en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in  de volgende omstandigheid. De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl verzonden. Deze gegevens zijn door Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl ontvangen.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door M-V-D herroepen worden in geval de koper niet aan de door Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. M-V-D kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW. De koper is de prijs verschuldigd die Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl geen producten zal leveren. In geval van zelf afhalen kan koper ook contant bij afhalen afrekenen.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling 

4.1 Bij bestellingen via de website kan de koper betalen middels Pay pal, creditcard en via iDeal. De bestelling is pas definitief na betaling en kan tot uiterlijk 24 uur voor de gekozen dag van leveren en uitsluitend per mail geannuleerd worden. 


5.Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden door consumenten van 18 jaar en ouder. De bestelling wordt zo snel mogelijk na betaling door of namens Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl afgeleverd of op de per mail door koper opgeven bezorgdatum. Het door Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl aangegeven tijdvak van leveren geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 5.3 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of binnen het afgesproken tijdvak af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing als de bestelling niet uiterlijk 24 uur voor de lever dag middels een mail naar info@middelkamp-vis.nl is geannuleerd aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 In het uitzonderlijke geval, dat er niemand op het afleveradres aanwezig is, dan wordt de bestelling mee teruggenomen. Reclameren of terugstorten van de betaling is in dit geval niet meer mogelijk. 

5.5 Gelijk na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@Middelkamp-Vis.nl of per telefoon 053-4281905. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. 

5.6 Bestellingen kunnen niet geretourneerd worden, omdat het hier producten betreft die snel aan bederven onderhevig zijn.

6. Garantie

6.1 Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl te retourneren en de eigendom aan M-V-D te verschaffen.

6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

7.Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. M-V-D is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1 Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Middelkamp-Vis-delicatessen.nl intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2 De koper vrijwaart Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken respectievelijk onze uitvoering van de prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Middelkamp-Vis-delicatessen.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door Middelkamp-Vis-Delicatessen.nl worden beheerst door Nederlands recht. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.